SLUŽBY BOŽIE

SLUŽBY BOŽIE

Každú nedeľu o 9:00
Petrovce a Pavlovce
o 10:30 Hanušovce n/T
a Medzianky
DORAST 18:00

DORAST 18:00

Každý piatok
o 18:00
 
na fare
VEČERNÉ SLUŽBY

VEČERNÉ SLUŽBY

Podľa oznamov
a spravodacu

viď facebook
MLÁDEŽ

MLÁDEŽ

Každú sobotu
o 19:00 
na fare  sa
stretáva naša mládež

NAŠE POSLANIE

Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina — sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.
Jeremiáš 29:11,
Viesť svojich členov
Viesť svojich členov k poznaniu Slova Božieho, aby rástli vo viere, láske a nádeji, upevňovali sa v jednote a svornosti a žili vo vzájomnej úcte a láske príkladným kresťanským a občianskym životom. Svedčiť, slúžiť, pomáhať, viesť.
Napomáhať porozumeniu
Slúžiť ľuďom v ich potrebách, napomáhať vzájomnému porozumeniu a pochopeniu, znášanlivosti a vzájomnej pomoci, viesť k pokoju a starostlivosti o blížnych, brániť právo a česť každého človeka.
Zvestovať slova božieho
Slúžiť svojim členom najmä službami Božími, zvestovaním Božieho slova a prisluhovaním sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti.
Šíriť vieru
Šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v trojjediného Boha, svedčiť o ňom a vštepovať vieru do vedomia všetkých jej členov, najmä mladej generácie. 
Image

O zbore

Cirkevný zbor Hanušovce nad Topľou patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovenku. Vznikol v druhej polovici 16.storočia potom, ako sa myšlienky reformácie dostali do týchto končín východného Slovenska. Reformácia tu mala pripravenú pôdu v tomto kraji vďaka pôsobeniu husitov pod vedením Jána Talafúsa už v 15.storočí. V 16.a 17. storočí používal zbor kostol z predreformačnej doby, lebo šľachta a aj všetok ostatný ľud prijali myšlienky reformácie. 10.augusta 1717 pri násilnej protireformácii šarišský župan Štefan Bornemisza napriek protestom zemanov pomocou vojska obsadil Hanušovce a kostol, faru i školu so všetkým príslušenstvom a celým protestantským majetkom odobral evanjelikom a odovzdal katolíckej cirkvi.
This image for Image Layouts addon


PRISPIEŤ NA CHOD ZBORU

Ak sa tak rozhodnete dobrovoľne

Môžete tak spraviť oferou alebo milodarom na číslo účtu:
ČU  SK13 0200 0000 0014 3920 0353
alebo platbou cez QR kód 
pomocou mobilnej aplikácíe
Čítaj ďalej
ruza_logo.jpg
Cirkevný zbor Evanielickej cirkvy avzburského vyznania
© 2020 CZ ECAV Hanušovce nad Topľou. All Rights Reserved. Designed By www.oknet.sk

Prihlásenie k odberu

Nezasielame SPAM !

Search